ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ทำเนียบผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ระบบบริหารจัดการ

รายงานการประเมินตนเอง SAR

แผนปฏิบัติราชการ

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำเดือน

งานวิจัย

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่

งานแผนงานและความร่วมือ

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้แบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ “NEW”>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูจ้างสอน(ช่างโรงงาน) NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง จัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (รูปแบบสอนออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายละเอียดการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสตึก NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน รหัสวิชา 202 กลุ่มช่างกลโรงและเทคนิคการผลิต จำนวน 1 อัตรา NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงานและเครื่องจักร CNC เบื้องต้น NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศึขรภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ขอเผยแพร่บัญชี งบประมาณ ประจำปี 2564 NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร การเข้าพักในที่พักอาศัยของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ พ.ศ. 2558 NEW

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง ครู ของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ไปขึ้นบัญชีในตำแหน่ง ครู ของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้รูปแบบรายการายละเอียดคุณลักษณะเฉาะและราคากลางเครื่องมือประจำตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2563)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาเครื่องมือประจำตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2563)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ปรกาศการสรรหาคณะกรรมกาวิทยาลัย (ประกาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์ (ดีเซล) (ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2563)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์ (ดีเซล) (ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2563)

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) นักเรียนนักศึกษา (โควตา) ประจำปีงบประมาณ 2563

>ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รหัสสาขา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา