แผนกอิเล็คทรอนิกส์

นายพิพัฒพงศ์  บุญสุข 
หัวหน้าแผนก

นายบุญมาก  สายทะเล

นายนรา  ศรีสวัสดิ์

นายธไนศวรรย์  พันแสน