ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศักรินทร์ นุตโร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑ . งานบริหารทั่วไป

นางสาว นิภารัตน์ รักษ์คิด
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางชมภู พรหมลิ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสิริมาศ ศรีสะอาด 
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางพัทยา สงวนดี
        เ
จ้าหน้าที่ธุรการ     

นางสาวศิริมาศ   อารีวงษ์
         เจ้าหน้าที่ธุรการ     

  มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
                   ๒.  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
                   ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔.  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
                   ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
                   ๖.  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย๒. งานบุคลากร

นางชมภู พรหมลิ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาว นิภารัตน์ รักษ์คิด
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวสิริมาศ ศรีสะอาด 
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

  
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางพัทยา สงวนดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑.  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
                   ๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๓.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๔.  ควบคุมจัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร
                   ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๖.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงานความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๗.  การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
                   ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                  ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
                  ๑๑. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย3. งานการเงิน

นางประนอม เบิกบาน
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวธัญภัค  ไทยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวนันทวัน  เปี่ยมพาย
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก-งบประมาณดำเนินการด้านการเงินการเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   ๒.  รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
                   ๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้ เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำเอกสารตามระเบียบ
                   ๕.  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ การเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน    เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
                   ๘.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย4. งานการบัญชี

นายสิทธิพงศ์ หมายมี
หัวหน้างานการบัญชี

 
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

 
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระเบียบ  บัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๒.  จัดทำรายการงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๔.  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                   ๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
                   ๘.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย5. งานพัสดุ


หัวหน้างานพัสดุ 

นายสมคิด สงวนดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายอภิชาติ พวงประยงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวพรนิภา ศิริรจน์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัตธิยา ดาหา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                    ๑.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
                    ๒.  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
                    ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                    ๔. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    ๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                    ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                    ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
                    ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย6. งานยานพาหนะ

นายวิริยะ ภูเขียว
หัวหน้างานยานพาหนะ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้              
                   ๑. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                    ๒.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
                    ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึก

๗. งานอาคารสถานที่

นายบรรชา ขันถม                  หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเริงชัย คิดรอบ                    ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ           ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสิทธิพงศ์ หมายมี                ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอภิชาติ พวงประยงค์            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ดีพิมาย         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวีระชาติ สดชื่น                   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเอกราช สายสินธ์                ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุภชัย จีนใจน้ำ                  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธไนศวรรย์ พันแสน             ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายวัชรพงษ์ สุมาลุย์                ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุธี เจือจันทร์                    เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายนิพนธ์ บุญสอน                 นักการภารโรง
นายธีรเดช สร้อยเพรช             นักการภารโรง
นายจรรยา ทรัพย์เจริญ            นักการภารโรง
นายเฉลิมชัย เจริญรัมย์            นักการภารโรง
นางสาวบัวลอย ฉลาดล้น        เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางพุฒงค์ อุดมดี                 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายอภัย นึกดี                     เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางสาวสุลาวัย์ ไชยรัตน์        เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายโยธิน วิบูลย์อรรถ           ยามรักษาความปลอดภัย
นายประยม ปุ่มทอง             ยามรักษาความปลอดภัย


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้    

                      ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
                      ๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                      ๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
                      ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
                      ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                      ๖. เก็บรักษาเอกสารเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                      ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                      ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                      ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                      ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


8. งานทะเบียน
นายยืนยงค์ เสนานนท์
หัวหน้างานทะเบียน

นายสมคิด สงวนดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวนิภารัตน์ รักษ์คิด
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน


ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นายอดิเรก คำงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นายยุทธพงษฺ์ กงทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
                   ๒.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
                   ๓.  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๔.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียนการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
                   ๕.  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
                   ๖.  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทนการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
                   ๗.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
                   ๙.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                   ๑๐. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลวัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
                   ๑๑. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
                   ๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียน
                   ๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                   ๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


9. งานประชาสัมพันธ์

นายอติรุจ  คำวัง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพีรพงษ์ อุสาหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายบุญมากสายทะเล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นายประยูร บุญคืน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
                   ๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและนอก  สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                   ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นสื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
                   ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามาลำดับขั้น
                   ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย