แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางตมิสา  ยอดบุตร
หัวหน้าแผนก

นางสาวสุวรรณี  โกศล

นางสาวอนุสรา  จิตคง