แผนกช่างยนต์

นายเริงชัย  คิดรอบ
หัวหน้าแผนก

นายบรรชา  ขันถม

นายวีระชาติ  สดชื่น

นายวินัย  ธรรมวิจิต