แผนกช่างยนต์

DSCF2768

นายเริงชัย  คิดรอบ
หัวหน้าแผนก

นายบรรชา  ขันถม

DSCF2754

นายวีระชาติ  สดชื่น

DSCF2772

นายวินัย  ธรรมวิจิต