แผนกช่างยนต์

นายเริงชัย  คิดรอบ
หัวหน้าแผนก

นายบรรชา  ขันถม

นายไพโรจน์  สายบุตร

นายวีระชาติ  สดชื่น

นายเอกราช  สายสินธ์