ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล :นายสำราญ  สีปวน
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

การศึกษา :     -


เบอร์โทรศัพท์ :

044-560-120
E-mail :-

ชื่อ-สกุล :นายศักรินทร์    นุตโร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
               วิทยาลัยครูสุรินทร์             


ปริญญาโท การศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต (การบริหารการศึกษา)

                   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

เบอร์โทรศัพท์ :086-260-3678
E-mail :-

ชื่อ-สกุล :นางสุนีย์    ปรีชานนทกุล
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา :

ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบัญชี)
               วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


ป.บัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (การศึกษา)                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เบอร์โทรศัพท์ :099-414-4042
E-mail :-

ชื่อ-สกุล :นายเด่น    สติภา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา
การศึกษา :

ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ไฟฟ้า-สื่อสาร)
               วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์


ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                   ม.พระจอมเกล้าธนบุรี


ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

                   ม.ราชภัฏสุรินทร์


ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขา   

                 วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เบอร์โทรศัพท์ :044-560-120
E-mail :-

ชื่อ-สกุล :นายชาตรี    งามชื่น
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา :

ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
               ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

                   ม.เฉลิมกาญจนา

เบอร์โทรศัพท์ :082-378-3031
E-mail :-