แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวอลิสา  บุญบัวมาศ
หัวหน้าแผนก

นายสรศักดิ์  มะลิงาม