น้ำเงิน หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และสถานประกอบการ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ มุ่งสุ๋สถานศึกษาคุณธรรม

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 2 สร้างความร่วมมือการจัดการศึกษากับชุมชนและสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
พันธกิจที่ 4 พัฒนาผู้เรียนสู่อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

วิชาการดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสังคม