แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSCF2665

นายสมคิด  สงวนดี
หัวหน้าแผนก

DSCF2695

นายจิรัฏฐ์  คุซิตา

DSCF2687

นายพีรพงษ์  อุสาหะ