แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมคิด  สงวนดี
หัวหน้าแผนก

นายจิรัฏฐ์  คุซิตา

นายพีรพงษ์  อุสาหะ