แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายชิโนรส  เรืองโพน 
หัวหน้าแผนก

นายวินัย  ธรรมวิจิต

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ