แผนกโยธา

ว่าที่รท.สุรพงษ์  ดีพิมาย 
หัวหน้าแผนก

นายธวัชชัย  เสริมศร