แผนกสามัญ-สัมพันธ์

น.ส.นิภารัตน์  รักษ์คิด
หัวหน้าแผนก

นางชมภู  พรหมล

นายนิติธร  พุทธบุญ

นายฉัตรชวาล  แม้นจิตร

น.ส.อริยา  สิงห์ธีร

นางสาวศิริมาศ  ศรีสะอาด

นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง