แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสมคิด  สงวนดี
หัวหน้าแผนก

นายจิรัฏฐ์  คุซิตา

นายสมศักดิ์  สีใส

นายพีรพงษ์  อุสาหะ

นางมนัสสา  ภูเขียว