แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

DSCF2691

นางสาวประนอม  เบิกบาน
หัวหน้าแผนก

DSCF2653

นายอติรุจ  คำวัง

DSCF2678

นางมนัสสา  ภูเขียว

นายวรเดช  หงษ์สูง