แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอติรุจ  คำวัง 
หัวหน้าแผนก

ตำแหน่งว่าง

นางสาวประนอม  เบิกบาน

นางมนัสสา  ภูเขียว

นายวรเดช  หงษ์สูง