แผนกช่างเชื่อม

นายชิโนรส  เรืองโพน
หัวหน้าแผนก

นายวินัย  ธรรมวิจิต

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ