แผนกช่างเชื่อม


หัวหน้าแผนก

นายวินัย  ธรรมวิจิต

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ