แผนกช่างเชื่อม

DSCF2893

นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง
หัวหน้าแผนก

DSCF2875

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ

DSCF2871

นายเจษฎา  บุตรงาม

DSCF2928

นายสุทธิพงศ์  บุญประกอบ