แผนกไฟฟ้ากำลัง

DSCF2883

นายยืนยงค์  เสนานนท์
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง,หัวหน้างานบุคลากร

DSCF2888

นายประยูร  บุญคืน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ

DSCF2657

นายอภิชาติ  พวงประยงค์
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

DSCF2738

นายวรวุฒิ  บุษบง
หัวหน้างานแผน

DSCF2721

นายอดิเรก  คำงาม

unnamed

นายกฤษฏา  บุราคร