แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายยืนยงค์  เสนานนท์
หัวหน้าแผนก

นายประยูร  บุญคืน

นายอภิชาติ  พวงประยงค์

นายวรวุฒิ  บุษบง

นายอดิเรก  คำงาม