แผนกไฟฟ้ากำลัง

DSCF2883

นายยืนยงค์  เสนานนท์
หัวหน้าแผนก

DSCF2888

นายประยูร  บุญคืน

DSCF2657

นายอภิชาติ  พวงประยงค์

DSCF2738

นายวรวุฒิ  บุษบง

DSCF2721

นายอดิเรก  คำงาม