ผู้บริหาร
ครู
แผนกช่างกลโรงงาน

นายฐาปนา  เจริญพร

นายยอด  คุณาเนตร

นายยอด  คุณาเนตร

นายวัชรพงษ์  สุมาลุย์

นายอนุรักษ์  ผมงาม

นายภานุวัฒน์  บุญเศษ

แผนกช่างยนต์

นายเริงชัย  คิดรอบ

นายบรรชา  ขันถม

นายวีระชาติ  สดชื่น

นายวินัย  ธรรมวิจิต

แผนกไฟฟ้ากำลัง

นายยืนยงค์  เสนานนท์

นายประยูร  บุญคืน

นายอภิชาติ  พวงประยงค์

นายวรวุฒิ  บุษบง

นายอดิเรก  คำงาม

แผนกช่างก่อสร้าง

ว่าที่รท.สุรพงษ์  ดีพิมาย

นายธวัชชัย  เสริมศร

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายวินัย  ธรรมวิจิต

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ

แผนกอิเล็คทรอนิกส์

นายบุญมาก  สายทะเล

นายนรา  ศรีสวัสดิ์

นายพิพัฒพงศ์  บุญสุข

นายธไนศวรรย์  พันแสน

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอติรุจ  คำวัง 

นางสาวประนอม  เบิกบาน 

นางมนัสสา  ภูเขียว

นายวรเดช หงษ์สูง

แผนกสามัญสัมพันธ์

น.ส.นิภารัตน์  รักษ์คิด

นางชมภู  พรหมลิ

นายฉัตรชวาล  แม้นจิตร

น.ส.อริยา  สิงห์ธีร

นางสาวศิริมาศ  ศรีสะอาด

นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง

แผนกการบัญชี

นายสิทธิพงศ์   หมายมี

นางลักขณา   ทองบุญ

นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง

แผนกธุรกิจค้าปลีก

นางตมิสา  ยอดบุตร

นางสาวสุวรรณี  โกศล

นางสาวอนุสรา  จิตคง

แผนกการโรงแรม

นางสาวอลิสา  บุญบัวมาศ

นายสรศักดิ์  มะลิงาม

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสมคิด  สงวนดี

นายจิรัฏฐ์  คุซิตา

นายพีรพงษ์  อุสาหะ

เจ้าหน้าที่

นางพัทยา  สงวนดี

นางสาวณัฐญา  ไชยแสนท้าว

นายยุทธพงษ์  กงทอง

นายสุธี  เจือจันทร์

นายกฤชนพัต  พ่อค้า

นางสาวนันทวัน  เปี่ยมพาย

นางสาวกมลวัลย์  ช่วงชัยชนะ

นางสาวรัตธิยา  ดาหา

นางสาวพรนิภา  ศิริรจน

นายสมมาตร  คุ้มภัย

นายวรเดช  หงษ์สูง

นางสาวสุภาวดี  รอบรู้

นางสาวขวัญนภา  จารัตน์

นางสาวสุจิตรา  วังสันต์

นางสาวรวีพร  ก้านเพชร

นักการภารโรง

นายนิพนธ์  บุญสอน

นายจรรยา  ทรัพย์เจริญ

ยาม

นายโยธิน  วิบูลย์อรรถ

นายประยม  ปุ่มทอง

พนักงานขับรถ

นายวิริยะ  ภูเขียว

แม่บ้าน

นางบัวลอย  ฉลาดล้น

นางพุฒงค์  อุดมดี

นางอภัย  นึกดี