ผู้บริหาร
ครู
แผนกช่างกลโรงงาน
DSCF2936

นายยอดโดม  เกษมสุข

นายยอด  คุณาเนตร

นายสุภชัย  จีนใจนํ้า

DSCF2923

นายวัชรพงษ์  สุมาลุย์

DSCF3063

นายอนุรักษ์  ผมงาม

DSCF3058

นายภานุวัฒน์  บุญเศษ

DSCF2763

นายตรีวิทย์  ศุภนาม

unnamed
แผนกช่างยนต์
DSCF2768

นายเริงชัย  คิดรอบ

นายบรรชา  ขันถม

DSCF2754

นายวีระชาติ  สดชื่น

DSCF2772

นายวินัย  ธรรมวิจิต

แผนกไฟฟ้ากำลัง
DSCF2883

นายยืนยงค์  เสนานนท์

DSCF2888

นายประยูร  บุญคืน

DSCF2657

นายอภิชาติ  พวงประยงค์

DSCF2738

นายวรวุฒิ  บุษบง

DSCF2721

นายอดิเรก  คำงาม

DSCF2919

นายกฤษฎา  บุราคร

unnamed
unnamed
แผนกช่างก่อสร้าง
DSCF2951

ว่าที่รท.สุรพงษ์  ดีพิมาย

DSCF2911

นายธวัชชัย  เสริมศร

DSCF3016

นางสาวณัฐพร  ทองมนต์

unnamed
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
DSCF2893

นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง

DSCF2875

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ

DSCF2871

นายเจษฎา  บุตรงาม

DSCF2928

นายสุทธิพงศ์  บุญประกอบ

แผนกอิเล็คทรอนิกส์
DSCF2849

นายพิพัฒพงศ์  บุญสุข

DSCF2983

นายบุญมาก  สายทะเล

DSCF2725

นายนรา  ศรีสวัสดิ์

DSCF2775

นายธไนศวรรย์  พันแสน

แผนกช่างเชื่อม
DSCF2893

นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง

DSCF2875

นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ

DSCF2871

นายเจษฎา  บุตรงาม

DSCF2928

นายสุทธิพงศ์  บุญประกอบ

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
DSCF2653

นายอติรุจ  คำวัง 

DSCF2691

นางสาวประนอม  เบิกบาน 

DSCF2678

นางมนัสสา  ภูเขียว

นายวรเดช หงษ์สูง

แผนกสามัญสัมพันธ์
DSCF3111

น.ส.นิภารัตน์  รักษ์คิด

DSCF3107

นางชมภู  พรหมลิ

DSCF2662

นายฉัตรชวาล  แม้นจิตร

DSCF3098

น.ส.อริยา  สิงห์ธีร

DSCF2717

นางสาวศิริมาศ  ศรีสะอาด

DSCF2709

นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง

DSCF2780

นายพชรดนัย  ประชุมชัย

DSCF2713

นางสาวพิมพ์วรา  ตลับทอง

DSCF2742

นางสาวนุชนาถ  นุตโร

unnamed
unnamed
unnamed
แผนกการบัญชี
DSCF2699

นางลักขณา   ทองบุญ

DSCF3027

นางรัตติยา  สุมาลุย์

DSCF2854

นายสิทธิพงศ์   หมายมี

DSCF3042

นางสาวนิตยา  เบิกบาน

DSCF3036

นางสาวสุกัญญา  กิริยาดี

unnamed
unnamed
unnamed
แผนกธุรกิจค้าปลีกและการตลาด
DSCF2750

นางตมิสา  ยอดบุตร

DSCF3114

นางสาวสุวรรณี  โกศล

นางอนุสรา  สุธาธรรม

unnamed
แผนกการโรงแรม
DSCF2735

นางสาวอลิสา  บุญบัวมาศ

DSCF3087

นายสรศักดิ์  มะลิงาม

unnamed
unnamed
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
DSCF2665

นายสมคิด  สงวนดี

DSCF2695

นายจิรัฏฐ์  คุซิตา

DSCF2687

นายพีรพงษ์  อุสาหะ

unnamed
เจ้าหน้าที่
DSCF2939

นางพัทยา  สงวนดี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

DSCF2943

นางสาวณัฐญา  ไชยแสนท้าว
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นายยุทธพงษ์  กงทอง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายสุธี  เจือจันทร์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

DSCF2948

นางสาวกมลวัลย์  ช่วงชัยชนะ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

DSCF2961

นางสาวกมลวัลย์  ช่วงชัยชนะ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

DSCF2898

นางสาวรัตธิยา  ดาหา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

DSCF2907

นางสาวพรนิภา  ศิริรจน์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

DSCF2858

นายสมมาตร  คุ้มภัย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ

DSCF3011

นางสาวสุภาวดี  รอบรู้
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

DSCF3008

นางสาวรวีพร  ก้านเพชร
เจ้าหน้าที่งานงานทวิภาคี

DSCF2901

นายศรัณญ์  งามชื่น
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

DSCF2957

นางสาวสุภาวดี  รอบรู้
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

DSCF2649

นางสาวบัณฑิตา  จัยรัตน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

DSCF2970

นางสาวศิรินาถ  ดวงใจ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

DSCF3023

นางสาวแพรพรรณ  อยู่อุ่นพะเนา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

DSCF3020

นายจินดา  มณีศรี
เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

DSCF3033

นางสาวนิลเนตร  นุตโร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

DSCF2866

นางสาวพรนภา  เหล่าดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

DSCF2988

นางสาวศุภวรรณ  หวังกาญจน์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นักการภารโรง
DSCF3074

นายธีรเดช  สร้อยเพชร

DSCF3070

นายจรรยา  ทรัพย์เจริญ

unnamed

นายศุภชัย  ทองนำ

unnamed

นายธนบูรณ์  บุญลํ้า

ยาม

นายโยธิน  วิบูลย์อรรถ

นายประยม  ปุ่มทอง

DSCF3095

นายญาณวิทย์  ปุ่มทอง

พนักงานขับรถ

นายวิริยะ  ภูเขียว

unnamed
unnamed
unnamed
แม่บ้าน

นางบัวลอย  ฉลาดล้น

นางพุฒงค์  อุดมดี

นางอภัย  นึกดี

DSCF2976

นางวิภาดา  มุ่งงาม