จำนวนนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ปีการศึกษา 2564