แผนกช่างกลโรงงาน

DSCF2936

นายยอดโดม เกษมสุข
หัวหน้าแผนก

นายยอด  คุณาเนตร

นายสุภชัย  จีนใจน้ำ

DSCF2923

นายวัชรพงษ์  สุมาลุย์

DSCF3063

นายอนุรักษ์  ผมงาม

DSCF3058

นายภานุวัฒน์  บุญเศษ

DSCF2763

นายตรีวิทย์  ศุภนาม

unnamed