แผนกช่างกลโรงงาน

นายฐาปนา  เจริญพร
หัวหน้าแผนก

นายยอด  คุณาเนตร

นายศุภชัย  จีนใจน้ำ

นายวัชรพงษ์  สุมาลุย์

นายอนุรักษ์  ผมงาม

นายภานุวัฒน์  บุญเศษ