ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายวิชาการ
๑.แผนกวิชา
นายเริงชัย คิดรอบ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายศุภชัย จีนใจน้ำ
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
นายยืนยงค์ เสนานนท์
หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ร้อยโท สุรพงษ์ ดีพิมาย
หัวหน้าแผนกก่อสร้างโยธา
นายสุรสิทธิ์ พิศเพ่ง
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายพิพัฒพงษ์ บุญสุข
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายสมคิด สงวนดี
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิสิทธิ์ ชำนาญรบ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
นางรัตติยา สุมาลุย
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวประนอม เบิกบาน
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางตมิสา ยอดบุตร
หัวหน้าแผนกค้าปลีก
นางตมิสา ยอดบุตร
หัวหน้าแผนกค้าปลีก
นางสางมนัสสา
แผนกการโรงแรม
หัวหน้าแม่บ้าน
หัวหน้านักการภารโรง
หัวหน้ายาม
คนขับรถ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                  ๑.  การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
                  ๒.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
                  ๓.  วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
                  ๔.  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
                  ๕.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
                  ๖.  ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้  คู่มือครู ใบงานตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
                  ๗.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
                  ๘.  ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
                  ๙.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
                 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๑๒. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.งานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายวัชระ เขียวกลม
หัวหน้างานหลักสูตร
นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ
นายอภิชาต พวงประยงค์
ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ดีพิมาย
นายวินัย ธรรมวิจิตร
นายจิรัฏฐ์ คุซิตา
นายยอด คุณาเนตร
นางสาวธัญภัค ไทยิ่ง
นางสาวสุภาวดี รอบรู้
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑.  จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

                   ๒.  จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
                   ๓.  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
                   ๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                 
                   ๕.  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
                   ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
                   ๗.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
                   ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร                                                 
                   ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
                   ๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
                   ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๓. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
                   ๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                   ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
                   ๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน        
                   ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
                   ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
                   ๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
                   ๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
                   ๙.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
                   ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.งานวิทยบริการห้องสมุด
นางมนัสสา ภูเขียว
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายวัชระพงษ์ สุมาลุย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย                                                    
                   ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
                   ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา

๕.งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
นายประยูร บุญคืน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายจิรัฏฐ์ คุซิตา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                  ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

                  ๒.  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
                  ๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการจัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
                  ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                  ๕.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา   
                  ๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                  ๗.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.งานสื่อการเรียนการสอน
นายธนา แก้วตาปี
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายพิพัฒพงษ์ บุญสุข
นายพีรพงษ์ อุตสาหะ
นายวัชรพงษ์ สุมาลุย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
                   ๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
                   ๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
                   ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   ๕. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
                   ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย