วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา (เดิม) ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 โดยกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ วิบูลชัย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539
              การจัดตั้งได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของศึกษาธิการอำเภอศีขรภูมิ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ขอฝช้ที่ดินครั้งแรกจำนวน 50 ไร่ ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการราชภัสดุสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 50 ไรj แต่กรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้เพียง 25 ไร โดยมีนายอาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2539 และสร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2541

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริทร์