ข้อมูลครุภัณฑ์ 2558

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2559

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2560

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2561

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2562

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2563

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2564

ข้อมูลครุภัณฑ์ 2564